Δημοσίευση Εργασιών

Μετά το συνέδριο, θα εκδοθεί Ειδικό Τεύχος με περιεχόμενο σχετικό με τις θεματικές του συνεδρίου στο ηλεκτρονικό περιοδικό Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/education). Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου σχετική πρόσκληση και όσες/οι από τις/τους συμμετέχουσες/οντες στο συνέδριο το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν την εργασία τους. Οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν με το σύστημα της “τυφλής” αξιολόγησης από τουλάχιστον δύο κριτές και θα γίνουν δεκτές για δημοσίευση.

Μόνο πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες θα γίνουν δεκτές προς κρίση και δημοσίευση.

Scroll to Top