Γενικές πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων

Η κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά. Μπορείτε να υποβάλετε πρόταση και να παρουσιάσετε την εργασία σας σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Η γλώσσα στην οποία παρουσιάζεται κάθε εργασία θα αναφέρεται στο πρόγραμμα. Οι προτάσεις για τις εισηγήσεις πρέπει να υποβάλονται στη γλώσσα που θα παρουσιαστούν. Στο μέτρο του δυνατού, οι παρουσιάσεις των εργασιών θα ομαδοποιηθούν σε συνεδρίες ανάλογα με τη γλώσσα.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους πέντε διαφορετικούς τύπους παρουσιάσεων της εργασίας σας.  

Η πρόταση της εργασίας σας πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία από τις έξι θεματικές ενότητες του συνεδρίου. 

Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις που θα υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας (βλ. Σημαντικές ημερομηνίες). Οι εισηγήτριες/γητές θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασής τους έως την προκαθορισμένη ημερομηνία (βλ. Σημαντικές ημερομηνίες). Σε ό,τι αφορά στις προτάσεις που θα υποβληθούν για προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για την τελική μορφή της παρουσίασης. 

Μετά την κοινοποίηση της περίληψης της εργασίας τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς είναι απαραίτητο να εγγραφεί στο συνέδριο και να παρουσιάσει την εργασία. Σε περίπτωση απορριπτικής απάντησης οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν επιστροφή τους χρηματικού ποσού που έχουν ήδη καταθέσει. 

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν έπειτα από σχετικό αίτημα. 

Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (Πρόγραμμα) περί τα μέσα Μαίου 2024. 

 

 

Scroll to Top